Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Florence Reuter Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Florence Reuter

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Florence Reuter

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Florence Reuter (MR)


TRANSPARANTIE VAN DE FEDERALE OVERHEID

Leden van de commissie binnenlandse zaken van het federale parlement zullen binnenkort stemmen (overgang naar 2e lezing) over verschillende amendementen op het wetsvoorstel van de regering om de wetgeving over de transparantie van federale overheidsinstanties te hervormen.

Politici hebben het vaak over transparantie. Naast de politieke marketing zijn de stemmingen veel onthullender voor de werkelijke standpunten van de gekozen vertegenwoordigers over transparantie.

Een jaar voor de verkiezingen zijn de stemmen van de parlementsleden over deze amendementen van bijzonder belang. Daarom zal Cumuleo de stem van elk parlementslid archiveren. Je vindt de details van de standpunten van de parlementsleden op de pagina's van de parlementsleden en op deze overzichtspagina.


=> AMENDEMENT OM DE COMMISSIE VOOR DE TOEGANG VAN BESTUURSDOCUMENTEN (CTB) BESLISSINGSBEVOEGDHEID TE GEVEN (BINDENDE CTB)

Voorstanders van het amendement: Les Engagés / PVDA-PTB / DéFi

Opmerking van Cumuleo: Het verschil tussen een raadgevende CTB en een CTB met beslissingsbevoegdheid is eenvoudig.

Met een raadgevende CTB (zoals nu het geval is op federaal niveau en in het wetsvoorstel van de regering) laten parlementsleden de deur open voor overheden om de fundamentele (grondwettelijke) rechten van burgers en organisaties op transparantie niet te respecteren. Het CTB brengt immers enkel eenvoudige adviezen uit waaraan de overheid de aandacht geeft die ze wenst (zie een voorbeeld aangehaald tijdens de Cumuleo-hoorzitting in de Kamer).

Omgekeerd, wanneer het CTB beslissingsbevoegdheid heeft, vervangt het de overheidsinstantie die illegaal transparantie weigert door een beslissing te nemen om documenten door te sturen in plaats van de in gebreke blijvende instantie. Het is daarom een "game changer" wat betreft de effectiviteit van het recht op toegang tot openbare documenten en de naleving van artikel 32 van de Grondwet.

Bovendien verkrijgt CTB in zijn huidige consultatieve versie niet de documenten waarover het advies moet uitbrengen. De adviezen van het CTB beperken zich daarom tot een algemene beoordeling of die type van documenten openbaar zijn of niet.

Uitleg door de auteurs van het amendement: De federale Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten (CTB) is de laatste CTB die nog niet over beslissingsbevoegdheid beschikt. In Wallonië, Brussel en de fédération Wallonie-Bruxelles beschikken die commissies immers sinds 2019 over beslissings- onderzoeks- en dwangbevoegdheden in Vlaanderen is dat al sinds 2004 het geval.
De anomalie op federaal niveau moet worden weggewerkt om aldus mee te stappen in een vanzelfsprekende evolutie naar meer transparantie. Die transparantie kan concreet gestalte krijgen via meer dwingende regels, waarbij de federale CTB sancties kan opleggen aan administratieve instanties die weigeren zich te schikken naar de beslissingen met betrekking tot de toegang van de documenten en hun wettelijke en grondwettelijke verplichtingen inzake transparantie niet nakomen. Die sancties moeten door de Koning worden bepaald.
Het is aldus de bedoeling de grondrechten van de burgers inzake transparantie effectief te maken.

Welke partijen hebben al gestemd voor een bindende CTB in de Gewesten?

WALLONNIE 2019 => PS, ECOLO, MR, CDH en PTB
BRUSSEL 2019 => PS, MR, ECOLO, CDH, DéFI en Open VLD, SP.A, CD&V en GROEN
VLAANDEREN 2004 => CD&V, VLD, SP.A, GROEN

Zullen deze partijen weigeren om de federale CTB bindend te maken, ook al steunden ze deze maatregel in de Gewesten?

De stem van Florence Reuter (MR) over dit amendement om de CTB besluitvormend (bindend) te maken, wordt hier binnenkort gepubliceerd.


=> AMENDEMENT TOT UITBREIDING VAN DE FEDERALE AUTORITEITEN WAARVOOR TRANSPARANTIEVEREISTEN GELDEN

Voorstanders van het amendement: PVDA-PTB

Opmerking van Cumuleo: Dit amendement heeft tot doel een reeks overheidsinstanties toe te voegen die onderhevig zullen zijn aan transparantie. Let bijvoorbeeld op het geval van het federale parlement, dat tot nu toe niet onderhevig was aan transparantie, wat een schande is gezien het recente schandaal met de extra pensioenen van parlementsleden. In Vlaanderen is het parlement wel onderworpen aan transparantie. De uitbreiding heeft ook betrekking op een orgaan zoals SMALS (CEO Frank Robben), dat regelmatig de krantenkoppen haalt.

Uitleg door de auteurs van het amendement: Zoals de Vlaamse Vereniging van Journalisten in haar advies aanstipt, is het toepassingsgebied rationae personae van de wet van 11 april 1994 een van de pijnpunten van de huidige regeling inzake administratieve transparantie.
De heer Luc Donnay, voorzitter van de CTB, heeft er tijdens de hoorzitting op gewezen dat de hervorming zoals ze thans voorligt tot gevolg zou kunnen hebben dat het toepassingsgebied van de wet zoals het vandaag door de Commissie wordt toegepast, wordt beperkt.
Zoals gebruikelijk heeft de Commissie de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof toegepast, dat meermaals heeft geoordeeld dat het ongrondwettig is dat de burger tegenover een overheidsinstantie die niet als een administratieve instantie kan worden beschouwd niet dezelfde rechten en waarborgen toegekend krijgt.
Om die ongrondwettigheid te voorkomen, heeft de Commissie geoordeeld dat de wet van 1994 moest worden toegepast op overheidsinstanties die niet als administratieve instanties kunnen worden beschouwd, maar ten aanzien waarvan het Grondwettelijk Hof had aangegeven dat het discriminerend zou zijn om op hen niet dezelfde verplichtingen toe te passen. Als gevolg van de nieuwe wet zou de Commissie zichzelf waarschijnlijk als onbevoegd beschouwen voor overheidsinstanties die noch een administratieve instantie noch een van de instanties van de limitatieve opsomming zijn.
Dit amendement strekt er derhalve toe het toepassingsgebied van de wet uit te breiden. Het is gedeeltelijk gebaseerd op het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018. Er wordt voorgesteld het toepassingsgebied van de wet uit te breiden tot de volgende instellingen:
— het Federaal Parlement, zijn diensten en de met het federaal Parlement verbonden instellingen;
— de instellingen die een dotatie krijgen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het gaat om het Rekenhof, de Vaste Comités P en I, de federale Ombudsman, het Grondwettelijk Hof, de Hoge Raad voor de Justitie, de Benoemingscommissies voor het notariaat, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de BIM-commissie, het Controleorgaan op de politionele informatie, de Federale Deontologische Commissie en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen;
— de instellingen belast met een opdracht van openbare dienstverlening; het gaat om de instellingen die hoofdzakelijk worden gecontroleerd of gefinancierd door het Federaal Parlement, de federale overheidsdiensten, een lokale overheid of een andere instelling die belast is met een opdracht van openbare dienstverlening. Het betreft onder meer de vzw SMALS.

De stemming van Florence Reuter (MR) over de uitbreiding van de autoriteiten die onderworpen zijn aan transparantie (federaal parlement, SMALS, enz.) wordt binnenkort hier gepubliceerd.


=> AMENDEMENT TOT SCHRAPPING VAN DE UITZONDERING OP TRANSPARANTIE VOOR FEDERALE MINISTERIËLE KABINETTEN

Voorstanders van het amendement: Les Engagés / PVDA-PTB / DéFi

Opmerking van Cumuleo: Onder druk van het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (GRECO) heeft de regering de federale ministeriële kabinetten aan transparantie moeten onderwerpen. Met de invoering van een nieuwe uitzonderingsgrond voor documenten die betrekking hebben op de uitvoering van een politieke strategie en die in het bezit zijn van de kabinetten, neemt ze met de ene hand de transparantie weg die ze met de andere hand moest geven.

Uitleg door de auteurs van het amendement: Dit wetsontwerp is ontoereikend om een antwoord te bieden op het essentiële vraagstuk betreffende de transparantie in een hedendaagse samenleving en het schiet tekort inzake de transparantie waarop de burger recht heeft op gewestniveau.
Voor de ministeriële kabinetten gelden trouwens – sinds 2019 in Wallonië, in Brussel en in de federatie Wallonië-Brussel en sinds 2004 in Vlaanderen – tal van regels die de bestuurlijke transparantie moeten waarborgen.
De gebruikelijke uitzonderingen op het beginsel van de geheimhouding van de beraadslagingen blijven van toepassing en er is geen reden om daar nieuwe uitzonderingen aan toe te voegen aangezien een en ander de werking van de ministeriële kabinetten - al ruim 19 jaar in Vlaanderen en sinds 2019 in de andere deelstaten - niet heeft verhinderd.
Het ter bespreking voorliggende wetsontwerp beoogt een nieuwe, erg vaag geformuleerde uitzondering op het beginsel van de bestuurlijke transparantie in te voeren, waardoor in feite het merendeel van de handelingen van de ministeriële kabinetten aan de toepassing van het beginsel van de bestuurlijke transparantie zou worden onttrokken.
Derhalve strekt dit amendement ertoe de uitzonderingsgronden die beogen de transparantie betreffende de documenten in het bezit van de ministeriële kabinetten drastisch te beperken, uit het wetsontwerp weg te laten.

De stemming van Florence Reuter (MR) over de opheffing van deze beperking op de transparantie van documenten van ministeriële kabinetten wordt hier binnenkort gepubliceerd.


=> AMENDEMENT TOT INVOERING VAN EEN URGENTIEPROCEDURE VOOR DE TOEGANG TOT ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN

Voorstanders van het amendement: Les Engagés / PVDA-PTB / DéFi

Opmerking van Cumuleo: Met deze wijziging wordt beoogd een noodprocedure in te voeren voor de toegang tot documenten die in het bezit zijn van overheidsinstanties. Deze spoedprocedure bestaat al in de wetgeving betreffende de openbaarheid van bestuur in het Brusselse Gewest. In naar behoren gemotiveerde dringende gevallen wordt de termijn voor de toezending van documenten verkort van 30 tot 7 dagen.

Uitleg door de auteurs van het amendement: Dit amendement beoogt gevolg te geven aan het verzoek van de Vlaamse Vereniging van Journalisten om in een spoedprocedure te voorzien. De termijn waarin artikel 6, § 5, van de huidige wet voorziet (een termijn van 30 dagen, die met 15 dagen kan worden verlengd) is voor journalisten, die binnen krappe deadlines moeten werken, niet werkbaar. Er wordt voorgesteld een versnelde procedure in te voeren teneinde de mogelijkheid om administratieve documenten op te vragen aantrekkelijker te maken voor niet alleen journalisten, maar ook voor alle burgers die de hoogdringendheid van hun vraag kunnen verantwoorden. De tekst is rechtstreeks geïnspireerd op het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.

De stem van Florence Reuter (MR) over de invoering van een urgentieprocedure voor toegang tot documenten in het bezit van de federale overheid wordt binnenkort hier gepubliceerd.

Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Florence Reuter stemde VOOR de pandemiewet

Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants128.385,50
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Waterloo 52 720,00 - 105 438,00
PrésidenteFemmes réformatrices-18/09/21
Membre du conseil d'administrationFondation Véronique Cornet, fondation privée-
Totaal: van 181.105,50 tot 233.823,50 euro bruto


2020

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants123 457,72
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Waterloo 50 615,00 - 101 228,00
PrésidenteFemmes réformatrices-
AdministratriceFondation Véronique Cornet-
Totaal: van 174.072,72 tot 224.685,72 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2020

2019

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants68 541,8426/05/19
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Waterloo50 241,00 - 100 480,00
Membre du comité de directionIPFBW - Intercommunale pure de financement du Brabant wallon-11/06/19
Membre du conseil d'administrationIPFBW - Intercommunale pure de financement du Brabant wallon8 722,7111/06/19
Membre du conseil d'administrationInfrabel sa9 073,3125/06/19
PrésidenteFemmes réformatrices-
AdministratriceFondation Véronique Cornet-
Totaal: van 136.578,86 tot 186.817,86 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2019

2018

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Waterloo50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Waterloo1,00 - 5 000,0003/12/18
Membre du conseil d'administrationInfrabel sa18.099,96
Membre du comité de directionIntercommunale pure de financement du Brabant wallon (IPFBW)-
Membre du conseil d'administrationIntercommunale pure de financement du Brabant wallon (IPFBW)19.656,51
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Fondation Véronique Cornet-
Totaal: van 87.758,47 tot 142.756,47 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2018

2018

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
BourgmestreCommune de Waterloo
81.377,10
bruto voor de bezoldigde periode
Membre du CAGIE FS Intercommunales Pures de Financement Wallonnes
627,54
bruto voor de bezoldigde periode
PrésidenteIPFBW SCRL
19.656,51
bruto voor de bezoldigde periode
Présidente des Femmes RéformatricesMouvement Réformateur
1.440,00
bruto voor de bezoldigde periode
AdministratriceINFRABEL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Waterloo
80.125,19
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Infrabel
18.599,96
bruto voor de bezoldigde periode
PrésidenteIPFBW
20.000,00
bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Députée empêchéeParlement Wallon⇒ 2018
Députée empêchéeParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2018
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Waterloo⇒ 2018
PrésidenteIPFBW (anciennement SEDIFIN)⇒ 2018
PrésidenteMR Femmes Réformatrices01/01/17⇒ 2018
Secrétaire politiqueMR Groupe du Sénat01/03/17
AdministratriceInfrabel sa01/01/17⇒ 2018
AdministratriceLes Godillots asbl⇒ 2018
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Fondation Véronique Cornet12/07/17⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Florence Reuter toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2017

2016

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Députée empêchéeParlement Wallon⇒ 2017
Députée empêchéeParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2017
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Waterloo
81 849,11
bruto per jaar
⇒ 2017
PrésidenteSEDIFIN
20 000,00
bruto per jaar
⇒ 2017
MembreIntermixt⇒ 2017
Secrétaire politiqueMR Groupe du Sénat⇒ 2017
Présidente de l'association féminineMR Section locale⇒ 2017
MembreGroupement d'Intérêt économique GIE⇒ 2017
AdministratriceLes Godillots asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Florence Reuter toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2016

2016

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de WaterlooNeeOorspronkelijk mandaat
PrésidenteAgence locale Bièvre-VresseNeeAfgeleid mandaat
MembreGIENeeAfgeleid mandaat
MembreIntermixtNeeAfgeleid mandaat
MembreONE - Comité subrégionalNeeAfgeleid mandaat
PrésidenteSEDIFINNeeAfgeleid mandaat
PrésidenteFemmes MR de WaterlooNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceLes Godillots asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
CollaboratriceSénatNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
02/03/15
Députée empêchéeWaalse Parlement02/03/15⇒ 2016
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
11/03/15
Députée empêchéeParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles11/03/15⇒ 2016
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Waterloo
80 244,70
bruto per jaar
en 2015
06/03/15⇒ 2016
VoorzitterSEDIFIN
10 339,76
netto voor de bezoldigde periode
17/03/15⇒ 2016
LidOffice de la naissance et de l'enfance ONE Comité subrégional15/06/15⇒ 2016
LidIntermixt17/03/15⇒ 2016
Politiek secretarisMR Groupe du Sénat01/05/15⇒ 2016
Présidente de l'association féminineMR Lokale afdeling⇒ 2016
LidGroupement d'Intérêt économique GIE17/03/15⇒ 2016
BestuurderLes Godillots asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Florence Reuter toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2015

2014

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
SchepenCommune de Waterloo
48 146,86
bruto per jaar
22/07/14
Présidente de l'Association féminineMR Section locale
BestuurderLes Godillots asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Florence Reuter toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2014

2013

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
SchepenCommune de Waterloo
48 146,86
bruto per jaar
Présidente de l'association féminineMR Section locale10/01/13
BestuurderLes Godillots asbl
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Florence Reuter toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2013

2012

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
SchepenCommune de Waterloo
47 203,84
bruto per jaar
03/12/12
BestuurderLes Godillots asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Florence Reuter toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2012

2011

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
BestuurderLes Godillots asbl
Lid bureauAssociation féminine du MR de Waterloo
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2011

2010

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
BestuurderFonds J.-C. Heuson pour la recherche en cancérologie mammaire31/05/10
BestuurderLes Godillots asbl16/12/10
Lid bureauAssociation féminine du MR de Waterloo
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2010

2009

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
104 046,78
bruto per jaar
23/06/09
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
23/06/09
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
30/06/09
BestuurderFonds J.-C. Heuson pour la recherche en cancérologie mammaire
Lid bureauAssociation féminine du MR de Waterloo
VoorzitterTable ronde de la famille de Waterloo31/12/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Florence Reuter toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2009

2008

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
97 654,63
bruto per jaar
RaadgeverGAL vzw15/01/08
Lid bureauAssociation féminine du MR de Waterloo17/06/08
VoorzitterTable ronde de la famille de Waterloo17/09/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Florence Reuter toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2008

2007

Florence Reuter • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 727,39
bruto per jaar
28/06/07
RaadgeverGAL vzw04/05/07
Journalist-03/05/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Florence Reuter toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florence Reuter in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Florence Reuter

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Reuter Florence

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Florence Reuter