Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version franÁaise CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Algemene gebruiksvoorwaarden

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Algemene gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de site Cumuleo

De toegang tot deze site is gratis, maar het eenvoudig gebruik en/of de raadpleging ervan houdt automatisch en onvoorwaardelijk uw volledige aanvaarding in van alle gebruiks≠voorwaarden die hieronder weergegeven zijn.

Verantwoordelijkheid van de websitebeheerder:

De grootste zorg werd besteed aan het ontwerp van de site en de erin opgenomen databank. We kunnen echter de exactheid, volledigheid of bijwerking van de gepubliceerde gegevens en informatie niet garanderen en wijzen alle verantwoordelijkheid af wat betreft de inhoud van de site evenals alle eventuele fouten, onjuistheden of hiaten die de verstrekte gegevens en informatie beÔnvloeden.

Onder voorbehoud van de van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik en/of de raadpleging van de site, en meer in het algemeen elke gebeurtenis die in verband staat met de site. In het bijzonder kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en voor de gevolgen die deze piraterij met zich zou kunnen meebrengen.

We behouden ons het recht voor om de volledige inhoud van de site of een gedeelte ervan te wijzigen en tijdelijk of permanent te onderbreken, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze site is geen officiŽle publicatie en kan dus in geen geval beschouwd worden als een vervanging van de officiŽle publicaties. De enige informatie over de mandaten, ambten en beroepen van de mandatarissen die als geldig en up to date beschouwd wordt, is deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gebruik van deze site is enkel ter persoonlijke, informatieve en indicatieve titel. De gepubliceerde gegevens en informatie mogen in geen geval gebruikt worden als informatiebon om een mening of kritiek te uiten of een houding, een beslissing te beÔnvloeden met betrekking tot ťťn of meerdere mandatarissen aanwezig in de databank.

Intellectuele eigendom:

De inhoud van deze site (grafische identiteit, teksten, afbeeldingen, gegevens, logo's en andere essentiŽle elementen) wordt beschermd door het auteursrecht en/of databankrecht. Onder voorbehoud van de wettelijke en reglementaire bepalingen is de verspreiding of commercialisering, op om het even welke informatiedrager, van een essentieel element van de site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de websitebeheerder verboden en wordt deze beschouwd als namaak, waarvoor de namaker wettelijk en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden.

Het woord Peopolitix is een samentrekking van "People" en "Politiek". Het woord Peopolitix is een creatieve uitvinding van Cumuleo.

Recht op rectificatie:

De mandatarissen kunnen de op hen betrekking hebbende gegevens die verkeerd of onvolledig blijken te zijn, zonder kosten laten rectificeren. Contacteer ons via email om geÔnformeerd te worden over de rectificatieprocedure.

Privacy beleid:

Raadpleeg de pagina over de Privacy beleid voor meer informatie.

Gebruik van cookies:

Raadpleeg de pagina over het gebruik van cookies voor meer informatie.

Hyperlinks:

Het gebruik van hyperlinks naar deze site wordt toegestaan voor zover deze hyperlinks aan de volgende voorwaarden voldoen:


Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden met een ongeoorloofd, gewelddadig, pornografisch, xenofoob karakter of die de gevoeligheid van het publiek kan schaden. Rechtstreekse links met een ander element dan een internetpagina zijn niet toegestaan. Dit houdt meer bepaald, maar niet exclusief, de grafische documenten (.jpeg, .gif, .png) en redactionele documenten (.pdf) in.

De aanwezigheid van een link naar een externe site vormt geen erkenning van diens conformiteit met de van kracht zijnde wetgeving en/of de kwaliteit van de diensten en producten geleverd door de onderneming die verantwoordelijk is voor de site. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit de raadpleging van deze site.

Inlassingen en gebruik van frames:

De weergave van de site of een element van de site in een site van derden via deelpagina's (frames, iframes), inlassing, inlining of elke gelijkaardige procedure is formeel verboden. De weergave van deze site via een systeem voor automatisch websitebezoek (autosurf of andere) is ook verboden.

Verplichtingen van de websitebezoekers:

U aanvaardt om ons schadeloos te stellen voor elke klacht van een derde, aansprakelijkheid, verlies en kosten (met inbegrip van schadevergoeding en advocaatkosten), die voortvloeien uit het niet naleven van deze algemene gebruiksvoorwaarden en/of de overdracht van verkeerde informatie van uwentwege.

Diverse bepalingen:

De informatie die u ons meedeelt op vrijwillige basis (naam, voornaam, e-mail,...), bijvoorbeeld door gebruik van een contactformulier of op een andere wijze, kunnen gecodeerd worden in databankbestanden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de websitebeheerder. Deze informatie wordt niet aan derden overgedragen. De enige uitzondering op dit principe wordt gevormd door aanvragen van informatie door de autoriteiten die hiertoe bevoegd zijn.

Behoudens bepalingen van openbare orde moet elk geschil dat zou kunnen optreden in het kader van de uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden vůůr elke gerechtelijke handeling onderworpen worden aan de websitebeheerder met het oog op een eventuele minnelijke schikking.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment onderworpen worden aan wijzigingen en dit zonder voorafgaande kennisgeving of enige schadevergoeding. We raden u daarom aan ze regelmatig te raadplegen. De algemene gebruiksvoorwaarden die voor de gebruiker van toepassing zijn, zijn deze die van kracht zijn op het moment dat hij de website bezoekt.

De rechten en rechtsmiddelen voorzien door deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn cumulatief en sluiten andere rechten en rechtsmiddelen voorzien door de wet niet uit.

Indien ťťn van de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden door een gerechtelijke beslissing nietig verklaard wordt, kan deze nietigverklaring niet leiden tot de ongeldigheid van de andere clausules, die volledig van kracht blijven.

Deze site is onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het Brussels arrondissement bevoegd.

Verantwoordelijke uitgever:Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Algemene gebruiksvoorwaarden